Provozní řád kluziště

KLUZIŠTĚ PRO VÁS POŘÍDILA MČ BRNO-SEVER.

SPORTOVIŠTĚ PRO VÁS PROVOZUJE KULTURNÍ STŘEDISKO OMEGA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MČ BRNO-SEVER.

PŘEJEM VÁM PĚKNOU ZÁBAVU.

 

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SPORTOVIŠTĚ

1. Všechny osoby jsou před vstupem na sportoviště povinny se seznámit s těmito pokyny. Sportovištěm se rozumí celý areál.

2. Návštěvníci sportoviště jsou povinni dodržovat všechny body tohoto řádu. Za návštěvníky jsou považovány všechny osoby pohybující se na sportovišti.

3. Na sportoviště je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě.

4. Na sportovišti je přísně zakázáno používat otevřený oheň v jakékoliv podobě a veškerou zábavní pyrotechniku. V celém areálu platí zákaz kouření a vnášení palných a jiných životu nebezpečných věcí a látek.

5. Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků. I za odložené věci odpovídá návštěvník.

6. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Návštěvníci sportoviště provozují veškerou svou činnost na vlastní riziko. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel neodpovídá. Dále provozovatel neodpovídá za vzniklou újmu na zdraví z důvodu nevhodného užívání sportovního vybavení a vybavení sportoviště. Takto vzniklé škody na majetku i zdraví je uživatel povinen hradit vlastními prostředky.

7. Za děti odpovídají rodiče. Zákaz vstupu dětem do 6 let na umělé kluziště bez doprovodu rodičů. Rodiče i jako "nebruslící" doprovod musí mít na ploše kluziště brusle.

8. Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové, zákazové a informační tabule a dbát na pokyny obsluhy a pověřeného personálu. V případě neuposlechnutí pokynu budou návštěvníci vykázáni bez možnosti finanční náhrady.

9. Každý návštěvník je povinen se na sportovišti chovat ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožujícího bezpečnost svou i třetích osob.

10. Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování vybavení sportoviště, a dále je povinen zachovávat čistotu a pořádek.

11. Psi a další zvířata mají přísný zákaz vstupu na sportoviště.

12. Do areálu je zakázán vjezd motorových vozidel.

13. Maximální počet uživatelů umělého kluziště je 47. Maximální počet návštěvníků sportoviště je 150. Obsluha a pověřený personál může zamezit vstupu dalším osobám na sportoviště nebo si vyžádat opuštění sportoviště z důvodu překročení maximální kapacity.

14. Vstup do areálu sportoviště není zpoplatněn.

15. Vstup na umělé kluziště je zpoplatněn. Ceny jsou uvedeny v aktuálním ceníku. Změna cen je vyhrazena.

16. Každý uživatel umělého kluziště je povinen zakoupit si vstupenku. Tuto vstupenku je povinen mít po celou dobu užívání kluziště u sebe.

17. Na umělé kluziště je zakázáno vstupovat bez bruslí nebo na něm používat jiné sportovní vybavení (např. hokejky, puk aj.)

18. V době údržby umělého kluziště je vstup na plochu přísně zakázán.

19. Všem návštěvníkům sportoviště je zakázáno lézt na konstrukce umělého kluziště – mantinely.

20. Návštěvníkům je zakázáno zapojovat jakékoliv elektrické spotřebiče a aparatury do elektrické sítě rozvedené na sportovišti. 

21. Návštěvník svým vstupem na sportoviště uděluje souhlas s využitím fotografií a videozáznamů s jeho osobou pořízených v areálu dle uvážení provozovatele bez nároku na náhradu.