Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“)

Podavatel přihlášky do kurzu dává společnosti
Kulturní středisko Omega
se sídlem: Brno, Musilova 2a
(dále jen „Správce“)

dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

 1. Identifikační údaje a kontaktní údaje (tj. titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo) pro účely:
  • evidence v databázi kontaktů Správce,
  • marketingové zasílání obchodních nabídek ze strany Správce,
 2. Pro účely zpracování z plnění dodavatelských odběratelských závazků - objednávky, fakturace aj.
 3. Souhlasím , aby mé osobní údaje byli Správcem poskytnuty za účelem zpracování , třetí osobě - účetní a jejím zaměstnancům.

Doba, po kterou mohou být osobní údaje Správcem zpracovávány:

Po dobu obchodního vztahu ke Správci a poté ještě po dobu 3 let po skončení tohoto obchodního vztahu z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší. Po uplynutí této lhůty je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze pro účely archivace.

 

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o těchto mých právech:
Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR a ZOOÚ má Subjekt právo:

 • požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem,
 • požádat o kopii těchto osobních údajů,
 • požádat o opravu nepřesných údajů,
 • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem, pokud již pominul účel zpracování , pokud Subjekt údajů souhlas odvolá, pokud vznese námitky proti zpracování, nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně,
 • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje nepotřebuje, ale Subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků),
 • na přenositelnost údajů (Správce je povinen vydat osobní údaje Subjektu údajů zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu Subjektu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu).

Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za podmínek výše uvedených. Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o svých právech se zpracováním mých osobních údajů.

Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů může Subjekt kdykoliv odvolat.

Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu Subjektu údaje jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.